《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

杜鵑

相绁幾nā工烏陰ê落雨天
透早,目睭peh金
Soah看tio̍h玻璃窗á ê日頭光

光iàⁿiàⁿ ê日頭光
Tī寒流iáukoh行跤到ê三月天
Bē輸水晶球
清氣,透明,莊嚴

早春ê日頭
So過涼涼
淡薄á罩濛ê空氣
照leh一欉一欉
低低,青lênglêng ê樹欉
面頂
一bong一bong
純白,粉紅,桃花紅
Kâm tio̍h雨水,噴血點ê花蕊

M̄入去畫布
M̄入去盆景
M̄入去chhiaiāⁿ ê鏡頭

杜鵑
Kā lín tau,goán tau ê門口
過路ê路邊
抹粉,點胭脂