Kah陳小小作伙讀台語 女主角ê選擇
上主ê子民確實聽從上主ê話,而且謹守遵行,就ē成做siōng好ê女主角。To̍h是hiahni̍h簡單!
赤崁樓ê情phoe Lāng Ang’á ê Chhiú
Kásek
Sī chi̍t ki chin liúlia̍h ê chhiú
Tiàu gō͘ tiâu sisòaⁿ
Tèng lo̍h goán ê thâukhak sùki
台灣外來語 Tē jī chiuⁿ kó͘chá bī ê Tâioân gōalâigí (2/2) /第二章 古早味ê台灣外來語 (2/2)
Tâioân kináji̍t íkeng bô "aphiàn" à, m̄koh lâu·lo̍h·lâi chi̍tê miâsû,"aphiàn sian" 台灣今á日已經無「阿片」à,m̄koh留落來一个名詞:「阿片仙」
Hūiphêng ê 古坑咖啡 Thô͘piah chhù 塗壁厝
goe̍hle̍k siōng ū ìgī ê sī hō͘ góa ta̍k kang lóng oa̍h tī ǹgbāng tangtiong. 月曆siōng有意義 ê是hō͘我ta̍k工lóng活tī ǹgbāng當中。
Lahjih寓言 080 chhiám, 蜜蜂
gûì(愚意)phîkhì(脾氣) po̍k() ()sī hó(是好) tāi,m̄nā siong() pa̍tlâng(別 人) ,mā sńg() kakī。
Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g Hō͘ sihnah tiān tio̍h ê 鋼琴家
有chi̍t 日,伊 kângkhóaⁿ 做醫生 ê khangkhòe,無想 hiahnī chē,下班了就 beh 轉去 chhù chiahpn̄g○
用咱ê話唸Ιn ê詩 《心城》/"City of the Heart" Tē 1 koàn tē 12 siú/第一卷第12首
hoelúi(花 蕊)ūi() khì()
《白袍.白杖》盲人醫師自傳 《白袍.白杖》第十六章 16, Chitmá,故事開始à(修訂)
Chitmá我是醫生;我感覺家己是一个醫生;我感覺家己已經以醫生ê身分hông接受;我知影我來tio̍h位ā。
林茂生博士論文 第九章 實際問題
共學ê理想基於兩個民族接受教育機會ê平等做假設ê前提,m̄ koh,tī真正操作中,共學ê結果,chit種假設並無實現。
現代台語新約聖經 讀經日記 讀經筆記20 「短視」m̄是台語   
第5節後半:hō͘ lín ū sìnsim koh ū tekhēng, ū tekhēng koh ū tìsek. 讀起來那像是一項koh加一項平平排佇hia。《巴克禮》:「tī lín ê信加添好德,tī好德加添知識。」
寧毀不銹─馬偕ê故事 回首來時路
泰戈爾有chi̍t句話值得hō͘人思考:「真理是tùi 錯誤ê縫內底漏洩..出來..e。」
草地囝仔做牧師 教會Tī曠野
所以咱ài認清惡魔ê真面目,同時ài了解咱教會或者個人信仰生活ê限時性,期待咱ê教會,雖然tī曠野,但是soah是榮耀ê教會,惡魔雖然橫逆,但是上帝ê保守kap照顧kohkhah大,這是每一個基督徒siōng大ê安慰。
日時 導/倒盲磚
其實導盲磚是一個落伍ê物件,對失明人來講siōng重要ê是定向行動訓練,有了良好ê訓練chiah敢出門,一出門是靠盲杖來「看」路行。
受恩蒙福的一生 現代化kap理想ê老境
箴言16:31「白髮是榮耀ê冠冕,tī公義ê道上必定ē tàng得tio̍h。」非常清楚說明了人生得勝ê目標,基督教ê價值tīchia,咱人生ê一切,有上帝豐富ê預備,只要你具備信心,伸出信心ê手路接受豐盛ê神恩!
台語網放送頭 《全民台語聖經》出版感恩禮拜
《新約附詩篇、箴言》白話字版kah漢羅版
BONG報 杜鵑
一bong一bong,純白,粉紅,桃花紅,kâm tio̍h雨水,噴血點ê花蕊
陳雷文選 寫hō͘ 學生朋友ê代誌 43 台灣 ê chiù符á
前香港銅鑼灣冊店頭家Lam 先生tī台灣媒體訪問內底講:台灣上大bē穩定ê來源是台灣人青盲接受中國文化. Koh講:假使這代台灣人bē tàng克服這个盲點, in tō bē tàng脫離這个bē穩定ê威脅. Che是真正確, 深刻tah心ê話. 真寶貴ê警告.
當上帝開嘴講台語 6.4 日後研究課題
Khah倚近現代台語語感ê新譯本tī未來kám是會tàng取代《巴克禮譯本》tī教徒心目中ê地位?需要jōa chē年chiah會tàng hō͘信徒普遍接受?非教徒ê讀者群對新譯本kám會有khah koân ê接受度?Chia lóng有待日後ê觀察。
荒漠甘泉(漢羅版) 靠信心,好膽行進前
tehbeh沉落去,就喉叫講:主ah,救我。」 (馬太14:2930)
荒漠甘泉(全羅版) "Khò sìnsim, hótáⁿ kiâⁿ chìnchêng"
tehbeh tîmlo̍hkhì, chiū âukiò kóng, Chú ah, kiù góa." (Máthài 14:2930)
胡文池牧師kap布農族 胡文池牧師大事記
1910年 四月廿八日出世tī台北縣新莊市 1918 年進入新莊公學校
台文通訊精選 無後悔ê故事
早春ê中晝時
大湖水面一iân薄紗
咱tī碎螺á殼ê砂埔散步
聽你講bē 了ê心情故事
田岡良食筆尾 Thâi魚
昨日佮人做伙 tī 天路市仔買魚,一人攏有一尾 paláu、一尾皇帝魚,paláu 細細尾仔,koh 買 ê 時有 kā 咱thâi好勢,昨昏中晝用烘爐烘十外分就 thang 食......
巫義淵台語常用字 常用字_48....「 吃」

吃/→喫 gut 有三个讀音:1.gut (兀) 2.khek (克) 3.khit (乞)。ㄔ
台語kah魔術 兩冬ah
蘇老師ê台語教室 拜拜
宋澤萊ê台文蕃薯園 日據初期官方對台語ê態度án怎?Kám有像戰後ê國民黨打壓台語ê行為?來台日本人對in bē曉講台語ê感覺án怎?來台ê國民黨kám有chit種感覺?
來台日本人因為無真gâu講台語,感覺無比ê操心見笑kah kui面全汗;來台ê國民黨人無真gâu講台語,卻想beh hip死台語,到chitmá lóng iáu未後悔kakī ê行為,前到taⁿ m̄ bat講句道歉ê話,真正是不可思議!
綠色短評 有來有往,無來清爽!
khiā chhù tio̍h hó chhùpiⁿ, chò chhân tio̍h hó chhân piⁿ /khiā chhù tio̍h hó chhùpiⁿ, chò chhân tio̍h hó chhân piⁿ /khiā厝tio̍h好厝邊,做田tio̍h好田邊
《平民ê基督傳》 Tēsì koàn Tēla̍k chiuⁿ Lōngtōngchú kah Thiusòe·ê 第四卷第六章 浪蕩子Kah抽稅 Ê
Máthài nāsī iáubōe piān thang chiapla̍p I ê kéngtiàu, Iésu tiāⁿtio̍h sī bô kéngtiàu I. Iésu kah Máthài tekkhak tī íchêng íkeng ū chòhóe kaupôe. /馬太若是iáu未便thang接納伊ê揀召,耶穌tiāⁿ tio̍h是無揀召伊。耶穌kah馬太的確tī以前已經有做伙交陪
《台灣青年》精選台譯 "Tâioân Chhengliân" Tē sì kòan tē jī hō hoatkhansû /《台灣青年》 第四卷第二號 發刊詞
....tio̍hsǹg Tâioân chin sè, lán mā tio̍h siongsìn lán bô khiàmkhoeh chiâⁿchò chit chióng sin lâng.....tio̍h算台灣真細,咱mā tio̍h相信咱無欠缺成做chit種新人。
《一位台灣女信徒ê自述》 第三章_36)Τī台北開設整形病院
因為ánne,引起台灣全島大旋風ê美容整形病院,無到一個月to̍h畫下休止符;我kah周夫人kantaⁿ ētàng互相金金看,chhōe無啥thang怨嘆。
歷史上ê主耶穌 第十四章 三2 耶穌受難kah最後ê晚餐
平時有真chē暗藏tī你身邊ê叛徒「偤大」,笑裡藏刀,向你親嘴示好,ài對你講「好聽ê話」,bē tàng無謹慎!
巴克禮普世版聖經「漢羅+Ruby」試讀本 巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章
(goān)主耶穌(chú iâso͘)ê恩 典(untián),kah lín大家(tāike)同 在(tôngchāi)阿們(amen)
巴克禮普世版聖經(試讀本) 巴克禮普世版(試讀本) 啟示錄第二十二章
Ūi tio̍h chiahê tāichì chò kiànchèng Hitūi kóng, "Tio̍h, Góa liâmpiⁿ lâi!" Amen! Chú Iâso͘, chhiáⁿ Lí kànglîm! 21 Goān Chú Iâso͘ ê untián kah lín tāike tôngchāi! Amen!
Lāu-lâng kah Hái"/《老人kah海》原著:Hemingway 《老人kah海》_37, Goán ná hiaⁿtī tângchê kiâⁿ /阮ná兄弟同齊行
Chitmá, i phīⁿtio̍h khah chhiⁿ ê hoeh bī, só͘í kasok chiânchìn, nâsek ê pōekî phòakhui háichúi ti̍tti̍t lâi. /Chitmá,牠鼻tio̍h khah chhiⁿ ê血味,所以加速前進,藍色ê背鰭破開海水直直來。
台灣地名ê變更 1920年台灣地名變更kap語音變化(13)
Ùi 1920年台灣地名大更改ê歷史,hō͘咱瞭解,維護台灣地名siōng好ê方法,就是m̄通hō͘伊koh變做殖民地,khah免台灣地名koh hō͘殖民者黑白亂改,若無,地名ê語音可能ē變kah連咱tòa tī這塊土地頂面ê人lóng感覺生分、或者是念bē出來,而且mā聯想bē起來舊地名ê地理特色。
《台灣另類牧師●醫師─謝緯》 1105 附錄: 謝緯大事年表
謝緯tī1916年(日本時代)出世,tī台灣讀公學校、中學以及神學院。1938年去日本讀醫學,1945年kap楊瓊英醫師結婚,1946年回台。1951年去美國進修三年,1955年開始他tī台灣ê醫療宣教事工,直到1970年6月17日受主揀召。
台灣人e5先覺─黃彰輝牧師傳 編後語
讀了黃彰輝牧師ê《回憶kap回顧錄》,深感伊對台灣鄉土愛ê真摯kap台灣人ê信心ê深切,kohkhah湧起對恩師ê愛慕kap尊敬。
押韻啟應詩篇 台語押韻啟應詩篇 101
101  Tāipi̍t ê si.

1a Góa beh chhiùⁿ chûài kap kongpêng ê koa;
  我 要 唱 慈 愛 及 公 平 的 歌;
生活台語,台語生活 入廠保養
入 廠(ji̍pchhiúⁿ)保 養(póióng)
台語遊戲教學 字海hô͘針
學習ê技能:
1. 台語文句ê唸讀。
2. 看有用「全羅馬字」、「全漢字」、「漢羅合寫」等書寫型式ê台語文。

使用ê時機:學生已經具備基礎ê台語文閱讀能力。
賴永祥e教會史話 《教會史話》修訂1_045 熱蘭遮城日記
甘為霖《荷蘭治下ê台灣》第三部(Part ṲI: Chinese conpuest of Formosa)to̍h是伊ê大部分ê英譯。
小說《陳夫人》(一)(日譯台) 寫hō͘學生朋友 ê 代誌 22 民主kap獨裁
咱講台灣是一个民主 ê國家, 因為台灣人ē tàng決定啥人做總統, 啥人做立委. 咱講中國是獨裁國家, 因為中國人bē tàng決定啥人做主席, 做人民大會代表.
小說《陳夫人》(二)(日譯台) 《陳夫人》第二部 親子 第三十二章(更新版)
「M̄是欠缺,是必要ê;無論起tī tó位,啥人tòa lóng需要ê....。」 安子chitmá chiah了解清文ê想法。她gia̍h頭起來,微微á笑teh看清文,露出責怪清文ê作孽眼神,然後目chiu看清子。 安子ê耳孔發熱變紅;「疼!」安子tī心內細聲teh講。
媒合也可以尋著真愛 「情聖」加油pah!
Chit位羅貝ē sái講是泰瑞薩第一位「情聖」,伊家己完全放棄機會,soah留hō͘「情人」一條活路。
聖經故事三字詩 21. Lō͘tek(1) 路得 (一)
Lūn Lō͘tek, hó lú tek,
論路得,好女德,
To kengle̍k, chin simsek;
多經歷,真心適;
台灣諺語鹹酸甜 112 想beh 好額,káⁿ 會變乞食。
M̄ 知是時機歹賺 (pháiⁿchoán),ah 抑是風俗bái,風評誠好ê亞洲四條龍之一ê台灣國,講是經濟起飛,起飛kah有影人人樓仔厝一直hak,B.M.W、Benz 一直買來駛,表面上kā看,台灣國ê 百姓真正安居樂業。
台灣鳥á歌詩 大花斑等真久
Kūkúkuh kuh! kūkúkuh kuh !
Iah是tio̍h等gōa久?