《赤崁樓ê情phoe》

| | | 轉寄

Lāng Ang’á ê ChhiúKásek
Sī chi̍t ki chin liúlia̍h ê chhiú
Tiàu gō͘ tiâu sisòaⁿ
Tèng lo̍h gún ê thâukhak sùki

Lāng tang lāng sai lāng mî lāng ji̍t
Lāng kah gún hoaⁿ thâu hí bīn
Lāng kah gún thâu hîn ba̍k àm
Lāng kah gún sim kông hóe to̍h

Lo̍hbóe
Ēng chi̍t khoán tohténg nikam ê nńg’á sè
Katn̄g gō͘ tiâu sisòaⁿ
Thô͘kha chi̍t tui sòaⁿ iāiā ê
Gún

Khin khin
__Khong
_____Khong chhùi
Kut
____Hun
Si