《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Hō͘ sihnah tiān tio̍h ê 鋼琴家

有chi̍t 日,伊 kângkhóaⁿ 做醫生 ê khangkhòe,無想 hiahnī chē,下班了就 beh 轉去 chhù chiahpn̄g○ 有當時仔意外發生了siuⁿ kín,就tī 轉去chhù ê 路ni̍h,hiônghiông 落大雨,彼時伊 i chhoahchi̍ttiô,只好用 phāiⁿ'á cha̍h 伊 ê 身軀,m̄ koh因為真正落 siuⁿ tōachūn,伊tehbeh tòngbōetiâu○
就 tī chit 時,雷公sihnah teh siámsih,tân 第 3 聲 ê 時,伊soah 昏去○你講,伊 thàiē hiônghiông按呢,其實伊 hō͘ 雷公tiān tio̍h,tiān chi̍tē 死死昏昏khì○ 有人khòaⁿ tio̍h 伊 tó tī hia,tō 緊叫救護車kā 送去 pēⁿīⁿ○Hókachài 經過治療了,伊 koh 恢復精神 teh 看診○
M̄ koh,自從伊hō͘ 雷公kòng tio̍h 了,一直想 beh 彈琴,伊 mā m̄ chai intoan 出tī 佗位○ 伊細漢 ê 時,有學過幾冬 ê 鋼琴,m̄ koh後來升學時在真 bôêng,就無koh 繼續學ah○
Koh 講轉來,伊想beh 彈琴,有一工hiohkhùn ê 暗眠,伊拍開琴蓋,chhōe 出 Beethoven ê 琴譜來彈○ Eh? Sī'ánchóaⁿ 彈了才順 tio̍h? 連伊家己 mā m̄ chaileh! M̄ koh伊有chi̍t ê 衝動,就是想beh 一直彈lo̍hkhì○
Só͘pái 伊連開 ê 診所就關khìlâi,In bó͘kiáⁿ mā sabôcháng! 伊有法度練超過 12點鐘 ê 琴,就算無 chia̍hpn̄g 伊 mā bōe 感覺腹肚 iau○ Koh khah hō͘ 人想無ê 是,伊 kā 伊 ê 朋友講,伊 beh 去各國辦演奏會,kā in講,若是chhōe 無伊莫siuⁿ 意外○ Bóe'á 伊真正有夠厲害,練 kah 古典 ê啥物曲lóng ē○就自我推薦去 pat kok 開音樂會○
Koh 有挑戰成功,去各國世界表演,chit ê 故事是真有夠不可思議,連練幾若冬鋼琴 ê 我,mā bô châitiāu tī 正式 ê 大舞台頂表演neh! 實在是真怪奇,hit ê 醫生原本 ê 頭路就無做ah! 變成chi̍tê 旅行世界 ê 全職鋼琴家!


*刊登tī教會公報社NO.3694(2022/12/15)