《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

上súi ê海岸聲

我來到美麗ê海岸 Góa lâi kàu bílē ê háihōaⁿ 看著黃昏夕陽親像日頭花hiahnī iāng Khòaⁿ tio̍h hônghun se̍kiông chhiⁿchhiūⁿ Ji̍tthâuhoe hiahnī iāng 溫柔ê海湧聲若像阿母親切 ê 笑容 Unjiû ê háiéng siaⁿ náchhiūⁿ Abú chhinchhiat ê chhiòiông
共我引chhōa Kā góa ínchhōa 成做我心內悲傷 ê 安慰 Chiâⁿchò góa simlāi pisiong ê anùi Che 是我上接近上帝ê出口 Che sī góa siōng chiapkīn Siōngtè ê chhutkháu
*刊tī 教會公報社NO.3636(2021/11/1~11/7)