《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

上帝ê創造

《創世記》是一部連非基督徒lóng略á知一二ê聖經冊卷。上主創造世界、創造亞當、夏娃;伊ê創世故事帶來siōng chē ê紛爭、歧見kah看輕,因為kah現代科學ê「宇宙大爆炸」(BigBang)bē合。網路ê「維基百科」koh再án怎設法簡述大爆炸論,卻mā用chiâⁿ萬字ê篇幅,讀者「燒腦」看tio̍h siōng尾,chitê二十一世紀獨有kah久長人類歷史中真chē創世故事lóng bē合ê科學家創世故事,仝款是khiā tī真chē無法度驗證ê假說。咱人大部分認為科學是幾分證據講幾分話,m̄ koh事實上,科學家mā lóng知影而且承認bē少科學理論是建立tī未經過驗證ê假說Tâibûn。Thang講,科學其實mā是一種信仰。

世界各地ê老古早民族流傳無仝版本ê創世信仰。華人ê創世故事,天地kah萬物是盤古死後ê身軀kah器官所化成;印度ê創世故事,天地由一神創造,梵天用kakī ê身軀造出四種階級無仝ê人,siōng底層ê人tio̍h服侍頂面三層ê人。韓國ê創世故事是兩个神鬥爭戰死了後,伊ê身軀kah器官化做山川田野。以色列人先祖亞伯拉罕ê故鄉—美索不達米亞,考古發見古早時代近東ê創世信仰《以利瑪以利斯史詩》(Enuma Elish)、《亞楚哈西施》(Atrahasis)。前者ê創世mā是來自眾神鬥爭,人類是由神ê血kah土糜所造成;後者soah講人類被造ê目的是代替hit kóa無停罷工ê kē階神,因為kē階ê神tio̍h服侍高階ê神。

無論是現代科學ê創世故事á是老古早民族ê創世故事,世界被造lóng出tī無目的、隨機亂算,á是眾神戰鬥。人類被造ê目的,是為tio̍h beh服事階級高等ê神 á是人。Chiahê神kah人lóng無倫理道德,無好pháiⁿ á是善惡,m̄ koh聖經ê創世故事完全無仝!創世記一到二章,創造宇宙萬物ê耶和華上帝分別「好pháiⁿ á是善惡」(טוֹב וָרָע);祂創造ê時,lóng是創造好ê、善ê(טוֹב)。世界kah人類ê被造是好ê,是有意義ê,是祂一步一步按照次序ê計畫來展現。祂透過「講」來創造,每完成一个創造段落,後面to̍h tòe teh講「上帝看tio̍h是好ê」。親像,創一章910節:「上帝講:『天下ê水tio̍h會聚tī一个所在,hō͘旱地露出來。』Tāichì就ánne成à。上帝稱旱地做「地」,稱水ê聚集所在做「海」。「上帝看tio̍h是好ê。」第一章內面總共有七處chit種ê話句(一章4、10、12、18、21、25、31節)。

耶和華創造偉大工程「好」ê巔峰是人類被造(一章27節)。互相比較tī其它受造,人類是「好」kah無tè比,因為人類是照上主ê形像kah樣式(בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ)所造!人類性命反映出上主ê本質,男kah女lóng是根據上主ê形像kah樣式所造。其它創世故事,人類被造ê目的是悲慘ê,是做眾神ê苦力。聖經內面,人類tio̍h ē工作,m̄ koh m̄是服苦役,因為耶和華「講有,to̍h有;命令khiā起來,to̍h khiā起來」,祂無需要人類做奴隸幫祂做tāichì。祂hō͘男女tī工作中享受自我實現kah彼此成全ê快樂,反映出上主創造ê美好。Chit種創世故事,人類ê地位何等ê koân!

人類照上主ê形像kah樣式被造,mā teh暗示人類親像上帝所出ê gín'á,gín'á所做ê一切ē tàng榮光老父。上主親像父母,為teh beh出世ê gín'á打造嬰á房、嬰á床、嬰á用品……等等sùsī爽快ê環境,世界tùi bē tàng tòa,一步一步被造成適合人tòa。創世記一章1節:「起初,上帝創造天地。」原文是「Hitê天kah hitê地」,一章2節:「地是空空渾沌,深淵ê頂面烏暗;上帝ê靈運行tī水面。」(《全民台語聖經》)詳細描述「hit所在」án怎被造,á無描述「hitê天」án怎被造,因為kah咱人類無關係。

2021年底出版ê《現代台語漢字》翻譯做:「地是渾沌,iáu未成形;深淵ê頂面烏烏暗暗;上主ê神運行tī水面。」kā「hit所在」被造之初hit種「未成形」ê概念譯出來。「淵」תְּהוֹםkah「水」 מַיִם,意思是講人類beh tòa ê「hitê所在」siōng起初被造是「未成形」kah一堆水混做伙,「空空渾沌」תֹהוּ וָבֹהוּ,意思是混亂、無形狀,koh khah深ê意思是荒涼、bē tàng tòa。上主一步一步整理「hitê所在」,hō͘ 它ē tàng hō͘人類來tòa。

因為耶穌,我得tio̍h極大ê恩典,ē tàng稱呼耶和華做:「阿爸!父!」(羅馬書八章15節;加拉太書四章6節)tī《創世記》中體會tio̍h kakī是tī疼ê計畫中被造,工作m̄ kantaⁿ為tio̍h thàn食,卻是有koh khah深ê意義kah價值。我享受工作,歡喜服事別人,因為tī其中我感受tio̍h阿爸kah我同在,阿爸看tio̍h我,歡喜我手所做ê,反映祂創造我ê榮光。Chitê創世故事,帶有天父ê心。