《《白袍.白杖》盲人醫師自傳》

| | | 轉寄

《白袍.白杖》第十六章 16, Chitmá,故事開始à(修訂)

我已經用chiah chē章節想beh說服你,mā用去我真長ê人生來說服我厝裡ê人、學校老師、大學教授kah真chē醫學院ê招生委員,講我想beh成做一个精神科醫生;除了精神科醫生以外,我無ài接受任何其它ê安排。

M̄ koh,這並無完全正確。Tùi我早期仰慕Chill阿舅開始,我家己ê另外一个夢想to̍h一直teh kah我交纏;tī我大學前kah大學中teh研讀科學課程期間,它一直繼續存在,甚至到Temple大學時期,它mā不時tī我腦內teh閃sih,特別是tī病院急診室值夜班ê時,koh khah是ánne。一部分ê我,真正想beh成做一個全科ê家庭醫生,暗時騎車往診,手kōaⁿ烏色皮包,ná親像老電影kah現代電視裡ê醫生仝款。當電話響ê時,伊就出門去救人性命;tī急難ê時,伊會趕緊走入去急診室,kah伊ê病人仝時到位,了後kā伊ê外套thǹg落來,手ńg pih起來,隨時為病人做心肺復甦術,koh hoah講:「注atropine(譯註:阿托品,一種副交感神經抑制劑,ē tàng抑制平滑肌收縮kah腺體分泌),koh做這,做he。好,chitmá咱beh kā伊徙tín動,向頂koân徙,慢慢á來。」伊是行動ê中心,指揮一切,連病人mā kantaⁿ是配角而已。 He就是我ê幻想;一直lóng是。

免講mā知,chit種好萊塢式ê幻想,tī我―á是其他醫生―到病院經歷過實習醫生kah住院醫生ê臨床經驗了後,to̍h完全無koh存在。對我來講,我tùi其中所得tio̍h ê特別教示是,準講我有能力,我mā無真正想beh成做一个家庭醫生;起碼我知影,我bē愛長時間做一个家庭醫生。一般ê家庭醫生,大部分lóng是teh處理感冒、嚨喉發炎、泌尿道感染、肺炎kah其它類似ê病症;治療chiahê病症,對我並無gōa大ê吸引力。

我是tī得tio̍h醫學學位差不多兩年tahtah了後,chiah寫siōng尾chit章;tī chit兩年中間,我得tio̍h真chē珍貴koh實際ê行醫經驗。Tī我頭一年ê住院醫生ê時―過去kā它稱做實習醫生―我tī Temple大學病院準備beh專攻復健醫學,這是相對khah新ê專業,有一个專有名詞叫做「物理治療(Physiatry)」。我有teh慎重考慮beh同時專攻精神科kah物理治療科;物理治療是teh處理病人ê肉體創傷,親像講腦中風、意外引起ê傷殘、截肢kah龍骨受傷á是分離引起ê半遂;chiahê病人tio̍h ài學習新ê肉體上ê生活方式,所以mā需要重新安排in ê心理生活;這tú合我ê興趣。我家己mā bat有仝款ê經驗:tio̍h ài改變家己ê心態去適應身軀ê限制;ta̍k工lóng tio̍h ánne。所以,我有先天ê優勢,kiámchhái比大多數ê醫生koh khah ē tàng幫贊chiahê病人。 我tī病院擔任物理治療科醫生ê時,若是有病人講伊,á是她關節炎teh痛ê時,我會檢查in ê手後khiau,á是腳頭u,á是手指關節,koh kā in注射;當病人感覺khah爽快ê時,我mā會感覺心情bē bái。M̄ koh,真正hō͘ 我入迷ê,是kah病人交談;談in ê私人問題:teh做啥物工作,結婚未(bōe),是m̄是有gín'á,是m̄是感覺孤單,是m̄是有啥物興趣,tī in ê餘生beh án怎適應in ê病症等等。

成做一个醫生,一个受過醫學訓練ê人,有幫贊我了解病人;tú親像我ê失明mā對我有幫贊仝款。當一个婦人kā我講:「我bat墮胎過三pái。」ê時,我ē tàng理解她chit句話所beh表達ê生理上kah心理上ê含意;我bat為病人做過墮胎,所以我理解in肉體上kah情感上ê反應。若是一个病人ê病歷頂面講她有筋肉萎縮症,ánne,對醫生,對hitê精神科醫生來講,了解啥物是筋肉萎縮症,he是非常重要ê。

Tī做住院醫生ê第二年,iā就是過去ê chit一年中間,我tī賓州大學附設病院ê精神科服務,he是我一生中siōng充實,koh siōng安心ê一年;精神科醫生ê工作、角色、kah生活lóng真好勢,mā hō͘ 我真有成就感。我早前不時tio̍h ài面對ê懷疑kah懷疑者,chitmá大部分lóng已經消失無蹤;我已經無需要koh三番兩次去證明家己ê能力。

Chitmá我是醫生;我感覺家己是一个醫生;我感覺家己已經以醫生ê身分hông接受;我知影我來tio̍h位ā。