《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

080 chhiám, 蜜蜂

bi̍t() phang() bi̍t() phang()jīnchin(認 真) chòkang(做 工)poelâi(飛來) poekhì(飛 去 )ūsî(有時) kāu siūkhì(受氣)()

mài chhap i() ,to̍h () tāichì, () () kansia̍p(干 涉) i()i() to̍h hoat() phîkhì(脾氣)bi̍t()

phang() siūkhì(受氣) ē kâng tèng()tèng() tio̍h phôe() bah() thiàⁿ() tiuhtiuh, bi̍t() phang() hoaⁿhí(歡 喜)

m̄koh chi̍tba̍k(一 目) nih i() to̍h ài ()inūi(因為) ok() khia̍kkhia̍k, tōa siūkhì(大 受氣) ,siuⁿ kòe() ēng()

la̍t()i() soah thò͘() tn̂g() thâu()

gûì(愚意)phîkhì(脾氣) po̍k() ()sī hó(是好) tāi,m̄nā siong() pa̍tlâng(別 人) ,mā sńg() kakī。
註解:
厚受氣(kāu siūkhì):[易怒。脾氣不好,容易生氣]
mài chhap.伊:[別理他]
干涉:(kansiap)
kâng 叮(kā人tèng):[螫人]
疼tiuhtiuh(thiàⁿ搐搐):[很疼,抽痛]
一目nih(chi̍tba̍k𥍉):[一瞬間、一眨眼。指很短暫的時間]
惡khia̍kkhia̍k(ok確確):[很凶惡的樣子]
siuⁿ過(傷kòe):[太過]
吐腸頭(thó͘tn̂gthâu):[脫肛]
脾氣爆躁:(phîkhì po̍ksò)
好代(hótāi):[好事]